Condiții generale contractuale pentru

CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII MEDICALE

Între, BARZÓ-MEDICAL SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ PRESTATOARE DE SERVICII MEDICALE, denumit în continuare Prestator, și Clientul ca beneficiar al serviciilor medicale (denumiți împreună în continuare, Părți), cu excepția cazurilor în care părțile prevăd altfel în scris, intervine prezentul contract individual de prestări de servicii medicale, unde se vor aplica următoarele Condiții Generale Contractuale (în continuare CGC). CGC face parte integrantă din contractul individual de prestări de servicii medicale.

Prestatorul își desfășoară activitatea în primul rând, cu participarea personală a asociatului Prof. Dr. Barzó Pal.

CGC intră în vigoare începând cu ziua 1. a lunii aprilie 2021.

1. Date generale, datele de contact ale Prestatorului

  • Denumirea prestatorului: BARZÓ-MEDICAL Societate cu răspundere limitată prestatoare de servicii medicale
  • Sediul: 6721 Szeged, Római körút 8. Et. 4/8.
  • de inregistrare ORC: 06-09-026694
  • Cod fiscal: 29138867-1-06
  • Reprezentant: Dr. Barzó Pal administrator
  • tel. +36 30 692 5050
  • Adresa de e-mail: medical@gmail.com
  • Pagina web: barzopal.hu

2. Încheierea contractului individual de prestări de servicii

Raportul juridic al părților care rezultă din contractul de prestări servicii va conține principiile profesionale, va fi guvernat de dispozițiile referitoare din Legea V. din anul 2013 Cod. Civ., Legea sănătații și alte legislații sanitare conexe, de asemenea – în absența acestora – raportul juridic existent va fi guvernat de directivele cuprinse în literatura de specialitate acceptată în cercuri largi de asemenea va satisface cerințele profesionale din publicațiile de specialitate.

Prestatorul deține toate autorizațiile necesare prestării serviciului, de asemenea satisface toate condițiile materiale și personale specificate în legislația sanitară. Medicul colaborator care participă personal la îngrijire, săvârșește actul medical cu respectarea regulilor de etică și profesionale, a directivelor și  normelor legale în vigoare,  cu grija și conduita  prevăzută de Legea Sanitară.

Client poate fi orice persoană fizică cu capacitate de exercițiu. Pentru a beneficia de prestație, în cazul Clientului cu capacitate de exercițiu redusă (minorul care a împlinit 14 ani) este necesar acordul reprezentantului legal al acestuia. Pot beneficia de prestație și persoane cu capacitate de exercițiu redusă sau persoane fără capacitate de exercițiu, cu respectarea condițiilor impuse de reprezentantul legal, și de  Legea Sanitară.

Părțile convin ca prin utilizarea paginii web indicată la punctul 1.8. de către Client, sau prin accesarea unor puncte din meniu, Clientul iși dă acordul special și acceptă că între Prestator și Client a intervenit un raport juridic contractual – de asemenea că acesta se supune Condițiilor Generale  Contractuale iar părțile se obligă la respectarea acestora.

Pe pagina www.barzopal.hu puteți achiziționa următoarele servicii: consultanță și recomandări medicale online. Serviciului de consultația medicală online constă în recomandări medicale prescrise, după consultanța medicală online. Prin intermediul paginii www.barzopal.hu, cu ajutorul unei consultații online, Prestatorul acordă recomandări de specialitate neurochirurgicale conforme cu dreptul său de a acorda aceste recomandări prin serviciul de  îngrijire în ambulatoriu, în cadrul căreia oricum este îndreptățit să o facă, de asemenea posedând și autorizații legale valabile. Consultanța medicală online și recomandările de rigoare nu înlocuiesc consultul medical de specialitate, sau alte servicii medicale (mai ales consultul diagnostic). În cadrul recomandărilor medicale online medicul nu stabilește un diagnostic și nu efectuează tratament medical. În cazuri de urgențe este neapărat recomandată apelarea serviciului de salvare și/sau contactarea serviciului de urgență de stat.

Dacă serviciul (consultanța și recomandări medicale) online comandat pe www.barzopal.hu, nu se efectuează sau nu se definitivează, datorat oricărui alt interes personal ce privește Clientul, suma achitată, va fi utilizată de către Prestator ca și compensație a daunelor provenite din cheltuielile efectute cu inceperea prestației.

Demersurile achiziționării, comandării consultanței și recomandărilor online:

 • Clientul accesează pagina barzopal.hu
 • registrează pentru serviciu (consultanță și recomandări medicale online)
 • conferă datele necesare comandării serviciului și menținerii contactului, alte informații necesare identificării și consultanței care va urma, încarcă rezultatele medicale personale, alte documente și mai ales imaginile efectuate în cadrul investigațiilor imagistice de ex. RMN, CT, RTG (rezultatul acestora nefiind suficientă)
 • acceptând termenii și condițiile CGC și Regulamentul privind Protecția Datelor Personale puteți registra pentru serviciu
 • veți primi confirmarea comenzii printr-un email de la barzopal.hu.

3. Procesul de îngrijire

3.1 Încheierea contractului de prestări servicii

Completarea formularului necesar contractului de prestări servicii medicale, presupune încheierea și obligativitatea acceptării clauzelor acestuia. În lipsa acestui pas nu poate debuta utilizarea serviciului.

În vederea executării performante a contractului Clientul, prin completarea formularului încărcat de Prestator pe pagina sa web, prin furnizarea datelor, rezultatelor – în special imaginilor RMN, CT, RTG – solicitate acolo, încheie convenția dintre părți.

Clientul, prin utilizarea serviciului este responsabil și acceptă, că totalitatea datelor, informațiilor sunt reale și își asumă conținutul acestora, iar Prestatorul declară că nu își asumă nici o responsabilitate pentru acestea.

Clientul este de acord că va putea beneficia de evaluarea altor investigații recomandate în cadrul consultanței, conform regulilor profesionale medicale, doar în cadrul unei noi consultanțe comandate.

Evaluarea documentației medicale trimise de către Client și recomandările medicale vor ajunge la Client în modul mai jos menționat: prin poștă sau e-mail sub formă de atașament securizat, în caz de necesitate, (dacă interesele bolnavului o cer), prin telefon. În cazul suspiciunii unei boli care periclitează viața, Prestatorul va contacta Clientul pentru informații, prin telefon – incluzând și sms – de maximum 2 ori, pe numărul menționat anterior pe formularul de înregistrare personală, după identificare prealabilă și verificarea identității.

3.2 Identificarea Clientului

Pentru utilizarea serviciului Clientul, prin completarea formularului, trebuie să pună la dispoziția Prestatorului datele sale personale (nume și prenume, numele purtat la naștere, data și locul nașterii, numele mamei, adresa de domiciliu, nr. asigurat, nr. telefon, adresă e-mail). Prestatorul va gestiona date personale ale Clientului în conformitate cu prevederile legale relevante și prevederile  Directivei GDPR care cuprinde prospectul special numit Regulamentul de prelucrare și protecție a datelor personale. Refuzul furnizării informațiilor socilitate, atrage după sine neînceperea prestării serviciului.

3.3 Termenul prestării serviciului

Utilizarea servicului este posibilă doar după o înregistrare prealabilă și efectuarea în avans a plății.

Prestatorul se obligă să presteze serviciul cu profesionalism și în conformitate cu clauzele cuprinse în Conract.

Prestatorul este îndreptățit să modifice termenul servicului, anunțând fără întârziere Clientul de decizia sa, în urma căruia Clientul are dreptul să renunțe la servciu.

3.4 Îngrijirea medicală

Clientul, înaintea de recepționarea recomandărilor medicale este obligat să aducă la cunoștința medicului toate acele date, informații, împrejurări și fapte relevante, care sunt necesare și recomandate pentru cunoașterea anamnezei medicale.  astfel, expres dar nu în exclusivitate despre: boală/boli precedente sau curente, eventuale operații, tratamente  medicale precedente sau curente, medicamente administrate de către Client, factori de risc pentru sănătate, hipersensibilitate la unele componente ale medicamentelor.

Prestatorul de servicii medicale – în caz de necesitate – se îngrijește și de consultația corespunzătoarte a Clientului, ori acordă ajutor pentru aceasta. Funcție de rezultatul investigației oferă recomandările corespunzătoare Clientului, sau îl direcționează către prestatorul de servicii medicale care are la dispoziție resursele umane și materiale corespunzătoare.

Prescrierea medicamentelor recomandate se efectuează conform reglementărilor profesionale, protocoalelor,  în vigoare, după o discuție, explicații și înțelegere prealabile cu Clientul, luând în considerere istoricul medical anterior, bolile care stau la baza acestuia, decurgerea acestor boli, complicațiile și eventualele, neprevăzute agravări ale acestora.

Prestatorul menționează că, s-ar putea ivi anumite condiții neprevăzute, datorită cărora medicul desemnat personal pentru asistența medicală, în cadrul contractului, va putea fi împiedicat să execute contractul. În aceste cazuri, Prestatorul se obligă să contacteze Clientul, prin una din contactele menționate de către acesta, imediat ce a luat cunoștință de impedimentele ce împiedică medicul desemnat personal pentru asistență, informează Clientul despre persoana medicului locțiitor nou desemnat și cere acceptul Clientului.

În cazul în care Prestatorul nu poate asigura medic locțiitor, ori Clientul nu acceptă presoana acestuia, Părțile convin ca pentru executarea serviciului, programează o altă dată de consultație.

Clinetul nu are dreptul să ceară despăgubiri pentru modificarea termenului de consultație, pentru motivele mai sus menionate.

Prestatorul nu are obligația de a încheia sau a menține contractul. Prestatorul este îndreptățit să suspende imediat prestarea serviciului contractual sau să rezilieze imediat contractul, unilateral, în următoarele cazuri:

 1. Clientul nu îndeplinește, sau îndeplinește cu întârziere, obligația de plată
 2. Clientul încearcă să obțină foloase necuvenite după comandarea serviciului de recomandări medicale
 3. Clientul vrea să folosească recomandările și serviciul medical NU în favoarea lui personală sau a unui membru de familie foarte apropiat
 4. Consideră că, Clientul nu cooperează corect în vederea executării eficiente a contractului, de exemplu nu respectă instrucțiunile medicale, nu își îndeplinește, sau îndeplinește doar în parte obligația de informare cu privire la informațiile importante din punct de vedere al reușitei îndeplinirii contractuale.

3.5 Documentația medicală

Prestatorul întocmește istoricul medical cu privire la starea de sănătate a Clientului (Anamneza), de asemenea înregistrează o fișă medicală digitală despre ingrijirile oferite (Fișa Clientului), care este păstrată ca o documentație a pacientului conform cu ordinea interioară și legislația medicală corespunzătoare, inclusiv prin introducere în EESZT (Spațiul electronic de servicii medicale).

Clientul confirmă că prin trimiterea înregistrării accesibilă pe pagina web www.barzopal.hu, a beneficiat de recomandările scrise și a luat la cunoștință conținutul detaliat ale acestora.

3.6 Obligația de colaborare

Părțile, sub jurisdicția Contractului de prestări servicii sunt obligate la colaborare. Clientul este obligat să colaboreze cu Prestatorul (cu medicul Prestatorului, angajații acestuia, cu persoanele care contribuie la îngrijire) pe tot parcursul utilizării prestației.

Clientul este obligat să furnizeze Prestatorului, toate informațiile relevante despre starea sa de sănătate fiind în legătură cu utilizarea prestației. Medicul consultant, de asemenea specialistul medical îngrijitor, efectuează furnizarea recomandărilor, în cunoștință de cauză, atent, treptat și în funcție de necesitățile, starea și împrejurările în care se află Clientul.

4. Plata

Clientul este obligat la plata serviciilor utilzate. În schimbul serviciului prestat, Clientul este obligat să plătească Prestatorului o taxă actuală calculată în baza informațiilor, publicată pe pagina web a Prestatorului, sau în mod excepțional determinată intr-o ofertă de preț personalizată.

Plata taxei trebuie efectuată înaintea consultanței, ca și condiție a acesteia, în contul bancar al Prestatorului, prin transfer bancar.

Recuperarea taxei achitată anterior, se va putea face de către Client, doar în cazul încălcării severe a contractului de către Prestator, sau în caz de forță majoră.

Prestatorul are dreptul de a modifica unilateral taxa prestării de serviciilor curente.

Prestatorul este obligat să publice faptul modificării taxei și lista tarifară valabilă, înainte ca amendamentul să intre în vigoare.

Prețurile modificate de către Prestator nu se referă la Contractele de prestări de servicii deja încheiate pentru serviciul de consultanță cu orice bază sau conținut.

5. Retragerea din contract, rezilierea contractului.

Clientul poate să se retragă din serviciul de Consultanță medicală online și recomandări, în cazul în care intenția este făcută în scris pe adresa de e-mail  barzo.medical@gmail.com, exclusiv înainte de data de începere a consultanței online și recomandări, sau înainte de începerea prelucrării datelor și studierii rezultatelor transmise și doar de pe adresa de email care s-a furnizat la înregistrare. Intenția de retragere din contract se poate semnala doar și exclusiv de pe adresa de email de pe care s-a inițiat înregistrarea, și doar în format electronic. În cazuri deosebite față de acesta, taxa achitată pentru consultanța medicală online nu se va rambursa. În acest caz Clientul poate să ceară rambursarea taxei de consultație, sau o parte proporțională (după ce s-a scăzut valoarea orelor de muncă petrecute cu studierea documentelor medicale, imaginilor și rezultatelor).

La transmiterea comenzii de către Client, prin acceptarea CGC, ia la cunoștință că urmare a utilizării serviciului de consultanță online și recomandări  – conform regulilor juridice aferente – este decăzut din dreptul său de a se retrage din contract, dreptul la retragere nu se poate exercita.

Dreptul de îngrijire/retragere a Clientului poate fi exercitat prin transmiterea unei declarații de intenție expresă, destinată către Barzó-Medical Kft, pe adresa de email barzo.medical@gmail.com

Prestatorul rambursează Clientului taxa achitată anterior, în contul bancar specificat de către acesta, în termen de 14 zile de la data luării la cunoștință a retragerii Clientului din contract.

6. Răspunderea

Clientul utilizează serviciile Prestatorului în baza deciziei sale proprii, după o hotărâre personală. Odată cu completarea înregistrării și cu acceptarea contractului de prestări servicii privitoare la consultanță, Clientul ia la cunoștință că toate actele  medicale, astfel și consultanța medicală are riscuri. Astfel toate riscurile pentru care medicul, respectiv Prestatorul nu își asumă responsabilitatea trebuie să fie asumate de către pacient. La unii Clienți procesul vindecării poate să fie diferit, sau poate deroga de la cel obișnuit.

Prestatorul nu răspunde pentru acele urmări ce rezultă din nerespectarea de către Client, a obligațiilor contractuale de prestări servcii referitoare la consultanță – astfel și din prezentul CGC .

Prestatorul va lua toate măsurile necesare imputabile lui, pentru ca pe parcursul îngrijirii să se asigure respectarea directivelor profesionale bazate pe dovezi și starea actuală a științei,  norme și reguli profesionale, iar în lipsa acestora publicații profesionale sigure,  acceptate în cercuri largi, ori pe recomandări profesionale ce au la bază  consensuri profesionale, pentru ca prestarea serviciului să fie oferit cu resursele la îndemână, profesional efectiv.

Prestatorul nu răspunde pentru nici un fel de urmări rezultate din lipsa datelor (aici se înțeleg și informații eronate referitoare la starea de sănătate a Clientului) oferite, modificate ulterior, sau furnizate greșit. 

Prestatorul face tot posibilul pentru ca prestarea serviciului să fie continuă, dar nu își asumă nici o responsabilitate pentru erorile apărute în legătură cu cauze exterioare persoanei sale și pentru urmările acestora, astfel în special – dar nu exclusiv – întreruperea sistemului de internet, alte defecțiuni, întreruperi tehnice, pentru defecțiuni provocate prin descărcarea de  aplicații defectuoase, căderi provocate de diferite programe sau viruși.

7. Prelucarea datelor personale, protecția datelor, drepturile pacientului

Pentru utilizarea serviciului Clientul este obligat, cu ocazia completării formularului de înregistrare situat pe pagina web a Prestatorului, să pună la dispoziția Prestatorului, măcar următoarele date personale: nume și prenume, nume purtat la naștere, data și locul nașterii, numele mamei, adresa de domiciliu, nr. de asigurat, nr. de telefon, adresa de e-mail. Pentru identificarea Clientului și încheierea Contractului de prestări servicii, Clientul își dă acordul ca în vederea identificării sale, Prestatorul să îi prelucreze datele.

Prestatorul se obligă să protejeze datele personale ale Clientului, la nivelul cel mai înalt, conform normelor legale. Prestatorul publică pe pagina sa, Regulamentul de Protejare a Datelor.

Prestatorul protejează datele personale ale Cleintului, pentru care acesta din urmă și-a dat acordul anterior, în toate cazurile, cu respectarea nemărginită a celor cuprinse în normele legale în vigoare, astfel în mod deosebit conform Legii CXII din anul 2011 cu privire la libertatea informațiilor și dreptul la autodeterminare informatică (Info. tv.) de asemenea Legii XLVII din anul 1997 cu privire la prelucrarea și protejarea datelor personale medicale și anexe.

8. Alte dispoziții

Clientul este îndreptățit să primească consultanța, recomandările complexe, personalizate.  Dreptul Clientului de a primi informațiile este asigurat prin directivele Eutv. (Legea sistemului sanitar). Prestatorul oferă informațiile  și consultanța în limba maghiară, ori după preferințe în engleză, germană, rusă, română.

Dacă pretențiile Clientului includ angajarea unui translator pentru recepționarea informațiilor și a consultanței, persoana acestuia trebuie să fie aleasă de el, de asemenea Clientul are obligația de a efectua plata și cheltuielile cu acesta. Prestatorul nu răspunde pentru conduita și activitatea translatorului.

Prin certificarea preluării documentației scrise referitoare la acordarea consultanței  și recomandărilor și/sau a facturii, Clientul recunoaște că recomandările și consultanța solicitată de el sunt corespunzătoare și satisfăcătoare, de asemenea că le-a preluat pe acestea de la reprezentantul legal (medicul) Prestatorului.

9. Administrarea reclamațiilor

Aveți posibilitatea de a depune reclamații referitoare la serviciul de consultanță și recomandări medicale achiziționat online pe pagina web www.barzopal.hu în felul următor:

În caz de reclamații în scris: prin scrisoare electronică pe adresa de e-mail barzo.medical@gmail.com

Clientul în calitate de consumator poate să depună reclamații de consumator, în legătură cu serviciul de consultanță și recomandări medicale achiziționabil online,  la adresa Prestatorului, pe contactele menționate pe prezenta CGC, sau mai departe și la Curtea de Conciliere a Județului Csongrad (6721 Szeged, Parizsi krt. 8-12)  

10. Dispoziții finale

În cazul în care prezentul CGC sau unele prevederi sau o parte din prevederile Contractului ar fi sau ar deveni invalide sau neexecutabile, aceasta nu ar produce  efecte asupra  CGC sau asupra celorlalte prevederi ale Contractului. În acest caz prin subînțelegere (chiar complementară) acea/acele reglementare/reglementări se vor lua drept valabile, care vor corespunde cel mai bine directivelor economice propuse de clauzele neexecutabile. În cazul în care aceste subînțelegeri ar fi imposibile din cauze juridice, Părțile se obligă ireversibil – ca în spiritul reglementării prezente – să încheie Contract(e) adiționale. Reglementarea cuprinsă în aliniatul precedent este valabil și pentru eventualele lacune regulamentate care s-ar ivi în interpretarea sau executarea CGC sau a Contractului.

Prestatorul este îndreptățit să aducă modificări unilaterale  CGC dar este obligat la anunțarea acestora și la publicarea CGC modificat pe pagina sa web. Modificările aduse prezentului CGC nu se aplică Contractelor de prestări servicii având ca obiect consultanța medicală, încheiate anterior.

Pentru soluționarea tuturor litigiilor ce izvorăsc sau au legătură cu neînțelegerea, valabilitatea, durata sau nerespectarea clauzelor prezentului Contract, Părțile se vor supune competenței  exclusive a judecătoriei de la sediul social al Prestatorului.

Toate problemele nereglementate în prezentul CGC, vor fi supuse directivelor Legii nr. V din anul 2013 despre Codul Civil și Legea nr. CLIV din anul 1997 despre sistemul sanitar, de asemenea și tuturor reglementărilor maghiare în vigoare.