Általános Szerződési Feltételek – Egészségügyi szolgáltatási szerződéshez

 

BARZÓ-MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő, mint Ügyfél (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi szerződésre amennyiben a Felek írásban másként nem rendelkeznek a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók. A jelen ÁSZF az egyedi szolgáltatási szerződés részét képezi.

A Szolgáltató tevékenységét elsősorban a Prof. Dr. Barzó Pál tag személyes közreműködésével végzi.

Jelen ÁSZF 2021. április hó 1. napjától kezdődően hatályos.

 

1. Általános adatok, a Szolgáltató elérhetőségei

1.1. A szolgáltató neve: BARZÓ-MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. Székhely: 6721 Szeged, Római körút 8. 4. em. 8.

1.3. Cégjegyzékszám: 06-09-026694

1.4. Adószám: 29138867-1-06.

1.5. Képviselő: Dr. Barzó Pál ügyvezető

1.6. Telefonszám: +36 30 692 5050

1.8. E-mail cím: barzo.medical@gmail.com

1.9. Weblap: www.barzopal.hu

 

2. Az egyéni szolgáltatási szerződés létrejötte

 

A Felek szolgáltatási szerződésből eredő jogviszonyára a 2013. évi V. törvény (Ptk.) ide vonatkozó rendelkezései, az Egészségügyi Törvény és a kapcsolódó egyéb egészségügyi jogszabályi rendelkezések, a szakmai irányelvek irányadók, továbbá – ezek hiányában – a módszertani útmutatókban, szakmai irányelvekben leírt iránymutatások, mindezek hiányában pedig a széles körben elfogadott szakirodalomban is közzétett szakmai követelmények töltik ki tartalommal a létrejött jogviszonyt.

A Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyekkel, továbbá a vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel. Az ellátásban személyesen közreműködő orvos a szolgáltatást az Egészségügyi Törvényben előírt gondossággal és körültekintéssel, a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek, valamint a hatályos jogszabályok betartásával nyújtja.

Ügyfél lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú Ügyfél esetén a szolgáltatás igénybevételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy is igénybe veheti a szolgáltatást törvényes képviselője, illetve az Egészségügyi Törvényben előírt rendelkezések betartásával.

Szerződő felek rögzítik, hogy az Ügyfél az 1.9 pontban megjelölt honlap használatával, illetve a honlapon az egyes menüpontok igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – az Ügyfél és Szolgáltató között szerződéses
jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1.9 pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik.

A(z) www.barzopal.hu felületen online megvásárolható szolgáltatás: online orvosi konzultáció és tanácsadás. Az online orvosi konzultációs szolgáltatás online konzultáció keretében nyújtott írásbeli orvosi tanácsadás. A www.barzopal.hu weblapon keresztül online konzultáció keretében a Szolgáltató egészségügyi tanácsadást idegsebészeti járóbeteg ellátás körébe tartozó szakágban nyújt, amelyben egyébként is egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult, illetőleg amelyekre vonatkozóan hatósági engedéllyel rendelkezik. Az online orvosi konzultáció és tanácsadás szolgáltatás nem helyettesíti a szakorvosi vizsgálatot, illetve más egészségügyi szolgáltatást (különösen diagnosztikai vizsgálatot). Online tanácsadás keretében az orvos diagnózist nem állít fel és orvosi kezelést nem folytat. Sürgősségi esetekben feltétlen ajánlott a mentőszolgálat felhívása és/vagy állami sürgősségi ellátóhely felkeresése.

Amennyiben az online megrendelt www.barzopal.hu (online orvosi tanácsadás és konzultáció) szolgáltatás bármely, az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból nem kerül igénybevételre, elvégzésre vagy befejezésre, úgy a befizetett összeget a Szolgáltató a megkezdett tevékenység körében felmerült költségek okán bekövetkezett kárának megtérítésére használja fel.

Az online tanácsadás és konzultáció online megrendelésének, megvásárlásának menete:

·       ügyfél belép a www.barzopal.hu oldalra;

·       regisztrál a szolgáltatásra (online tanácsadás és konzultáció);

·     megadja a szolgáltatás megrendeléséhez és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, elérhetőségeket, betegazonosításhoz és a konzultációhoz szükséges további információkat, feltölti személyes kapcsolódó leleteit, egyéb dokumentumait, különös tekintettel a diagnosztikai eljárások során készült felvételekre pl. MR, CT, rtg. (a lelet nem elegendő!)

·       az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató elfogadása után regisztrálhat a szolgáltatásra

·       www.barzopal.hu a megrendelésről visszaigazoló e-mail-t küld.

 

3. Az ellátási folyamat

3.1. Szolgáltatási szerződés megkötése

Az egészségügyi szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatlap kitöltése, az abban foglaltak elfogadása és megkötése kötelező, ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

Az Ügyfél a szakszerű és szerződésszerű teljesítés érdekében a Szolgáltató által üzemeltetett weblapon feltöltött űrlap kitöltésével és az ott kért adatok, leletek – különösen MRI, CT, rtg. felvételek – rendelkezésre bocsátásával hozza létre a felek közötti megállapodást.

A Szolgáltató kijelenti, az Ügyfél pedig a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért
az Ügyfél felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél elfogadja, hogy az orvosi szakma szabályainak megfelelően a tanácsadás alkalmával indikált további vizsgálati eredmények kiértékelésére külön megrendelés körében végzett tanácsadás keretében kerülhet sor.

Az Ügyfél által megküldött egyészségügyi dokumentáció kiértékelése és az egészségügyi tanácsadás az alábbi módon jut el az Ügyfelekhez: postai úton vagy e-mail formájában titkosított csatolmányként, szükség esetén (amennyiben a beteg érdeke úgy kívánja) telefonon. Az életet veszélyeztető megbetegedés gyanúja esetén, a személyes adatfelvevő lapon előzetesen megadott telefonszámon, személyazonosság ellenőrzését, személyazonosítást követően kaphat tájékoztatást, ilyen esetben a telefonon történő elérését – beleértve az sms-t is –  a Szolgáltató legfeljebb két alkalommal próbálja meg.

3.2. Ügyfél személyazonosítása

A szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél azonosításához szükséges személyazonosító adatokat (családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, TAJ szám, telefonszám, e-mail cím) az Ügyfélnek az űrlap kitöltése során a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania. A Szolgáltató az Ügyfél személyazonosító adatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a GDPR irányelv előírásainak betartásával, külön adatvédelmi tájékoztatóban foglalt szabályok szerint kezeli. A szükséges adatok megadásának megtagadása esetén a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

3.3. Szolgáltatásnyújtási időpont

A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezéshez kötött, és kizárólag előre fizetés után lehetséges.

Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt Szolgáltatások szakszerű és szerződés szerinti nyújtására.

A Szolgáltató bármikor jogosult módosítani a szolgáltatás idejét, de a módosítást haladéktalanul közölni köteles az Ügyféllel, aki a módosítás következtében jogosult a szolgáltatástól elállni.

3.4. Egészségügyi ellátás

Az Ügyfél az egészségügyi tanácsadás nyújtását megelőzően köteles tájékoztatni az orvost minden olyan releváns adatról, információról, körülményről és tényről, amely szükséges és indokolt a kórtörténet megismeréséhez, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbiakról: korábbi és fennálló betegség(ek), esetleges műtétek, korábbi és fennálló más gyógykezelés(ek), Ügyfél által szedett gyógyszerek, egészségkárosító kockázati tényezők, egyes gyógyszerek összetevőivel szembeni érzékenység.

Az egészségügyi szolgáltató – szükség esetén – a hozzá forduló Ügyfél megfelelő vizsgálatáról is gondoskodik, illetve abban segítséget nyújt. A vizsgálat megállapításaitól függően az Ügyfelet megfelelő tanáccsal ellátja, vagy a megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.

A javasolt gyógyszerek rendelése az érvényes szakmai előírásoknak, protokolloknak, eljárásrendeknek megfelelően történik, az Ügyféllel történt előzetes megbeszélés, felvilágosítás és egyeztetés után, figyelembe véve az Ügyfél eddigi kórelőzményét, alapbetegségeit, azok kórlefolyását, a szövődményeket és az előzetesen nem várt, de esetlegesen kialakuló állapotromlást.

A Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben a jelen szerződésben személyes közreműködésre kijelölt orvos akadályoztatva lehet a szerződés teljesítésében. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az általa kijelölt orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően az Ügyféllel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Ügyfél által megadott elérhetőségek valamelyike útján és tájékoztatja őt a megjelölt orvos akadályoztatásáról, a helyettesítő orvos személyéről, valamint arról, hogy a helyettesítő személyt az Ügyfél elfogadja-e.

Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét az Ügyfél nem fogadja el, akkor a felek a szolgáltatás teljesítésére, a tanácsadás határidejére új időpontot kötelesek egyeztetni. Az Ügyfél a fenti okból történő határidő-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.

Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

a)       fizetési kötelezettségének az Ügyfél nem vagy késedelmesen tesz eleget; vagy

b)       jogtalan előnyhöz kíván jutni az Ügyfél az egészségügyi tanácsadás megrendelése útján, vagy

c)       az egészségügyi tanácsadást és szolgáltatást nem a saját vagy közeli hozzátartozója gyógyulása érdekében kívánja felhasználni; vagy

d)       megítélése szerint az Ügyfél nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás szerződésszerű, eredményes teljesítése érdekében, pl. nem tartja be az orvosi utasításokat; tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja vagy tájékoztatási kötelezettségének a szerződés szerződésszerű teljesítése szempontjából jelentős és érdemi információ elhallgatásával, nem teljeskörűen tesz eleget.

3.5. Egészségügyi dokumentáció

A Szolgáltató az Ügyfél egészségi állapotáról kórtörténeti adatlapot vesz fel (Kórtörténet), továbbá az általa nyújtott ellátásokról digitális betegkartont (Ügyfél karton) vezet, melyet a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata szerint betegdokumentációként kezel, beleértve annak az EESZT-be történő felvezetését is.

Az Ügyfél a www.barzopal.hu weboldalon elérhető regisztráció elküldésével igazolja, hogy az írásbeli tanácsadás részére megtörtént, annak tartalmát részletesen megismerte.

 

3.6. Együttműködési kötelezettség

A Feleket a Szolgáltatási szerződés hatálya alatt együttműködési kötelezettség terheli. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatóval (a Szolgáltató orvosával, alkalmazottjaival, az ellátásban közreműködőkkel) a szolgáltatás igénybevétele során mindvégig együttműködni.

Az Ügyfél köteles ellátni a Szolgáltatót a szolgáltatás igénybevételével összefüggően egészségügyi állapotát érintő valamennyi lényeges információval. A tanácsadó orvos, illetve ellátó egészségügyi szakember az Ügyfél tájékoztatását ezen információk ismeretében, körültekintően, szükség szerint fokozatosan, az Ügyfél állapotára és körülményeire tekintettel végzi.

4. Díjfizetés

Az Ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatásért díjfizetésre köteles. Az Ügyfél a szolgáltatás ellenértékeként a szolgáltatás aktuális díját a Szolgáltató weboldalán közzétett, mindenkor hatályos tájékoztató alapján kalkulált, vagy kivételesen egyedi árajánlatban meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.

A díj megfizetése a tanácsadást megelőzően, annak feltételeként, a Szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással történik.

Az előre megfizetett díj visszatérítésére kizárólag a Szolgáltató súlyos szerződésszegése, vagy vis maior esetén van lehetőség.

A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani.

Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket – a módosítás hatályba lépését megelőzően – a honlapján köteles közzétenni.

A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szolgáltatási szerződés alapján és keretében az Ügyfél által már megrendelt egészségügyi tanácsadásra.

 

5. A szerződéstől elállás, a szerződés felmondása

Az online orvosi tanácsadás és konzultáció szolgáltatástól abban az esetben áll módjában elállni az Ügyfélnek, ha az elállási szándékát írásban a barzo.medical@gmail.com email címre jelzi, kizárólag a konzultáció és tanácsadás megkezdésének időpontjáig, illetve a megküldött adatok és leletek áttanulmányozásának megkezdéséig és csak arról az email címről, amelyet a regisztráció során megadott. Lemondási szándékot jelezni csak és kizárólag a megrendelést kezdeményező email címről, csak elektronikus formában lehet. Ettől eltérő esetben az online orvosi konzultáció szolgáltatásért fizetett díj nem kerül visszatérítésre. Ebben az esetben az Ügyfél kérheti a konzultációs díj, vagy arányos részének (a feltöltött adatok és képek, dokumentumok áttanulmányozásával addig eltöltött munkaóra ellenértékének levonása utáni) visszautalását.

Az Ügyfél a megrendelés elküldésekor a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az online orvosi konzultáció és tanácsadás igénybevételét követően – a vonatkozó jogszabály szerint – felmondási jogát elveszíti, a felmondási jog nem gyakorolható.

Az Ügyfél elállási/felmondási jogát a Barzo-Medical Kft. -nek címzett, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat emailben a barzo.medical@gmail.com címre történő megküldésével gyakorolhatja.

A Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra a korábban befizetett díjat.

6. Felelősség

A Szolgáltató szolgáltatásait az Ügyfél egyéni elhatározása, saját döntése alapján veszi igénybe. Ügyfél a regisztráció kitöltésével és a tanácsadásra irányuló szolgáltatási szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy minden orvosi ellátásnak, így az egészségügyi tanácsadásnak is van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért az orvos, illetve a Szolgáltató nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie. Az egyes Ügyfeleknél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek az Ügyfél a tanácsadásra irányuló szolgáltatási szerződésből – így jelen ÁSZF-ből is – eredő kötelezettségei megszegéséből adódik.

A Szolgáltató minden tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások, valamint azért, hogy a szolgáltatása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen.

A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által megadott (ideértve az Ügyfél egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan
megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott
kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

7. Személyes adatok kezelése, adatvédelem, betegjogok

Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató weblapján található űrlap kitöltésével a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, TAJ szám, telefonszám, e-mail cím. A szolgáltatási szerződés megkötéséhez, valamint az Ügyfél személyazonosságának megállapítása céljából az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy azonosítása érdekében Szolgáltató adatait kezelje.

A Szolgáltató elkötelezett az Ügyfelek adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt. A Szolgáltató a honlapján közzéteszi az Adatvédelmi Tájékoztatót.

A Szolgáltató az Ügyfél előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

8. Egyéb rendelkezések

Az Ügyfél jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra, tanácsadásra. Az Ügyfélt megillető tájékoztatáshoz való jog vonatkozásában az Eütv. rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató a tájékoztatást és a tanácsadást magyar vagy igény szerint angol, német, orosz, román nyelven nyújtja.

Amennyiben az Ügyfél igénye alapján a tájékoztatáshoz és tanácsadáshoz tolmácsot vesz igénybe, úgy ezen személy kiválasztása és megbízása az Ügyfél feladata, és díját és költségeit az Ügyfél köteles viselni. A Szolgáltató a tolmács magatartásáért és tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél a részére készített és összeállított tanácsadást és tájékoztatást tartalmazó írásbeli dokumentáció és/vagy a számla átvételének az igazolásával elismeri, hogy az általa igényelt és megfelelő, kielégítő tájékoztatást és tanácsadást a Szolgáltatótól, illetőleg az annak képviseletében eljáró személytől (orvostól) megkapta.

9. Panaszkezelés

A www.barzopal.hu weboldalon vásárolt online orvosi konzultáció és tanácsadás szolgáltatással kapcsolatos panaszügyintézésre az alábbiak szerint van lehetőség.

Írásbeli panasz esetén: elektronikus levélben a barzo.medica@gmail.com e-mail címre.

Fogyasztónak minősülő ügyfél az online megvásárolható online orvosi konzultáció és tanácsadás szolgáltatással kapcsolatban fogyasztói panaszával fordulhat a Szolgáltatóhoz a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségeken, továbbá fordulhat a Csongrád Megyei Békéltető Testület (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.) is.

 

10. Záró rendelkezések

Amennyiben jelen ÁSZF, illetve a Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzéseinek. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő Szerződés(eke)t kötnek. Az előző bekezdésben foglalt szabályozás értelemszerűen érvényes az ÁSZF, illetve a Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.

A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött egészségügyi tanácsadásra irányuló Szolgáltatási szerződésre.

A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.